تونل پاتاوه دهدشت

تاریخ بهره برداری: 1390
طول پروژه: 30
وضعيت پروژه: تکمیل شده