درخواست همکاری

شركت مهندسین مشاور برآیند متخصصين رشته هاي راه و سا ختمان، نقشه برداری و ساير رشته هاي مرتبط را به همكاري دعوت ميكند. از علاقه مندان درخواست مي شود سوابق علمي و حرفه اي خود را در فرم استخدام مندرج و به آدرس پست الكترونيكي info@barayand.com ارسال نمايند.
دانلود فرم