مدیران و عوامل کلیدی

هیأت مدیره

کاظم ایرانلی
رئیس هیأت مدیره
مجید امیرذهنی
نایب رئیس هیأت مدیره
محمدصادق رضازاده جودی
عضو هیأت مدیره
مجتبی عنقایی
عضو هیأت مدیره

مدیر عامل

حافظ گنجی
مدیر عامل

عوامل کلیدی

مدیر فنی
محمد وفاداری
مطالعات مسیر
حافظ گنجی
صابر گنجی
مطالعات سازه و پل سازی
حمیدرضا ابراهیمی مطلق
مطالعات ابنیه فنی
علی رمضانی
مطالعات زمین شناسی و تونل
رضا خسروشاهیان
مهدی چراغی
مطالعات تقاطع ها
ندا مرادقلی
پیمان و رسیدگی
غلامرضا نورعلی نژاد
سمانه گلشن
نظارت عالیه
غلامرضا نور علی نژاد
علیرضا مدنی فر
احمد نصیری فر