راه و آزاد راه

نام پروژه تاریخ بهره برداری طول پروژه وضعيت
بزرگراه آذر شهر 1389 130 تکمیل شده
بزرگراه عجب شیر-بناب 1394 85 تکمیل شده
بزرگراه اهواز-خرمشهر 1393 150 تکمیل شده
راهسازی حمیل ایلام 1396 75 تکمیل شده
کنارگذر شرقی ایلام 1394 100 تکمیل شده
کنارگذر نوشهر 1399 220 تکمیل شده
کنارگذرشمالی اراک 1398 200 تکمیل شده
کمربندی سامان 1393 90 تکمیل شده
چهارخطه لرگان زیر گذر سفیلان و بردبر 1396 20 تکمیل شده
بیرجند-قائن 1390 80 تکمیل شده