تونل

نام پروژه تاریخ بهره برداری طول پروژه وضعيت
تونل خوانسار 1390 40 تکمیل شده
تونل پاتاوه دهدشت 1390 30 تکمیل شده
راهسازی حمیل ایلام 1396 75 تکمیل شده
تونل ایوان ایلام 1393 30 تکمیل شده
تونل کبیرکوه ایلام 1398 30 تکمیل شده