راه آهن

نام پروژه تاریخ بهره برداری طول پروژه وضعيت
راه آهن مراغه-ارومیه 1396 100 پایان یافته