پل و تقاطع

نام پروژه تاریخ بهره برداری طول پروژه وضعيت
پل ارغوان ایلام 1398 80 تکمیل شده
پل کنجانچم ایلام 1398 30 تکمیل شده
پل بلوار جنوبی حضرت امام ایلام 1391 30 تکمیل شده