آزادراه زنجان – سرچم

تاریخ بهره برداری: 1380
طول پروژه: 100
وضعيت پروژه: تکمیل شده