آزادراه قزوین – زنجان

تاریخ بهره برداری: 1386
طول پروژه: 120
وضعيت پروژه: تکمیل شده