بزرگراه آذر شهر

تاریخ بهره برداری: 1389
طول پروژه: 130
وضعيت پروژه: تکمیل شده