بزرگراه اهواز-خرمشهر

تاریخ بهره برداری: 1393
طول پروژه: 150
وضعيت پروژه: تکمیل شده