بزرگراه عجب شیر-بناب

تاریخ بهره برداری: 1394
طول پروژه: 85
وضعيت پروژه: تکمیل شده