بیرجند-قائن

تاریخ بهره برداری: 1390
طول پروژه: 80
وضعيت پروژه: تکمیل شده