تونل خوانسار

تاریخ بهره برداری: 1390
طول پروژه: 40
وضعيت پروژه: تکمیل شده