راهسازی حمیل ایلام

تاریخ بهره برداری: 1396
طول پروژه: 75
وضعيت پروژه: تکمیل شده