راه آهن مراغه-ارومیه

تاریخ بهره برداری: 1396
طول پروژه: 100
وضعيت پروژه: پایان یافته