راه فرعی سیسخت-کریک

تاریخ بهره برداری: 1390
طول پروژه: 100
وضعيت پروژه: تکمیل شده