محور ابهر- زنجان

تاریخ بهره برداری: 1387
طول پروژه: 150
وضعيت پروژه: تکمیل شده