پل ارغوان ایلام

تاریخ بهره برداری: 1398
طول پروژه: 80
وضعيت پروژه: تکمیل شده