پل بلوار جنوبی حضرت امام ایلام

تاریخ بهره برداری: 1391
طول پروژه: 30
وضعيت پروژه: تکمیل شده