پل کنجانچم ایلام

تاریخ بهره برداری: 1398
طول پروژه: 30
وضعيت پروژه: تکمیل شده