چهارخطه لرگان زیر گذر سفیلان و بردبر

تاریخ بهره برداری: 1396
طول پروژه: 20
وضعيت پروژه: تکمیل شده