کمربندی رامهرمز

تاریخ بهره برداری: 1398
طول پروژه: 220
وضعيت پروژه: تکمیل شده