کمربندی سامان

تاریخ بهره برداری: 1393
طول پروژه: 90
وضعيت پروژه: تکمیل شده