کنارگذرشمالی اراک

 

 

تاریخ بهره برداری: 1398
طول پروژه: 200
وضعيت پروژه: تکمیل شده