کنارگذر شرقی ایلام

تاریخ بهره برداری: 1394
طول پروژه: 100
وضعيت پروژه: تکمیل شده