کنارگذر نوشهر

تاریخ بهره برداری: 1399
طول پروژه: 220
وضعيت پروژه: تکمیل شده